TH

เลือกภาษา

คณะกรรมการผู้บริหาร

A. YAHYA KİĞILI

ประธานกรรมการบริษัท Hayat Holding

M. AVNİ KİĞILI

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารบริษัท Hayat Holding

ENES ÇİZMECİ

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคยุโรปและอเมริกา

Mr. Enes Cizmeci จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ Robert College ในปี 2004 เขาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BA) สาขาการตลาดจาก University of Southern California - Marshall School of Business ในปี 2008 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก Koc University ในปี 2009

 

Mr.Enes Cizmeci ได้เริ่มต้นร่วมงานกับ Hayat ในปี 2009 ด้วยเส้นทางการงานที่โดดเด่น เขาได้รับผิดชอบในหลากหลายหน่วยงานกับบริษัทในเครือ Hayat รัสเซียและตุรกี โดยเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปที่ Hayat รัสเซียเป็นเวลา 3 ปี และผู้จัดการทั่วไปที่ Hayat ตุรกี ตั้งแต่ปี 2017 - 2023

 

ด้วยการจัดตั้งองค์กรระดับภูมิภาคใหม่ Hayat ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเร็วและความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจว่าจะถูกต้องกับการตัดสินใจจากส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้ Mr. Enes Cizmeci จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานของ Hayat ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา  เขามีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและรัสเซีย

ENES ÇİZMECİ

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคยุโรปและอเมริกา

İBRAHİM GÜLER

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Yıldız ในปีพ.ศ. 2537 Mr. İbrahim Güler ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย Hannover University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนีตั้งเเต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปีพ.ศ. 2542 หลังจากนั้น Mr. Güler ได้เริ่มต้นเส้นทางการทำงานด้วยตำแหน่งวิศวกรการผลิตที่ Hayat Kimya ในปีพ.ศ. 2543 ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเเละโครงการระดับโลก และต่อมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตระดับโลกที่บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน Mr. Güler ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

İBRAHİM GÜLER

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

AYSEL AYDIN

รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

เกิดในปีพ.ศ. 2514 ที่เมือง Istanbul Ms. Aysel Aydın ได้เริ่มต้นอาชีพการงานของเธอด้วยตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Kurtsan İlaçları หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Istanbul ในปีพ.ศ. 2536 ต่อจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ Toprak Kağıt และต่อมาที่บริษัท Toprak Seramik ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หลังจากนั้น Ms. Aydın เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัว Hayat Kimya และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของหมวดผลิตภัณฑ์กระดาษชำระในปีพ.ศ. 2548 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับโลกดูแลหมวดผลิตภัณฑ์เดียวกันระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2559 Ms. Aydın เริ่มดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดของบริษัท Hayat ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรับผิดชอบการวางกลยุทธ์และกิจกรรมด้านการตลาดต่าง ๆ ของทุกบริษัทในเครือรวมถึงด้านการส่งออก

AYSEL AYDIN

รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด

DR. FİKRET KOÇ

รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

เกิดที่เมือง Posof Ardahan ในปีพ.ศ. 2515 Mr. Fikret Koç สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัย Dortmund ในปีพ.ศ. 2543 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันในปีพ.ศ. 2547 ระหว่างการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยในขณะนั้น เขาเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังจบปริญญาเอก (post-doc) เเละเดินทางกลับตุรกีในปีพ.ศ. 2548 Mr. Koç ได้ทำงานที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทยา Abdi İbrahim จนถึงปีพ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท Deva Holding ในปีพ.ศ. 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Mr. Koç ได้ทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเอกชนระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2557 Mr. Fikret Koç เข้าร่วมทำงานกับบริษัท Hayat Kimya ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับโลกในปลายปีพ.ศ. 2556 และยังดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

DR. FİKRET KOÇ

รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

VEDAT YILDIRIM

รองประธานฝ่ายขาย

Mr. Vedat Yıldırım ได้ผ่านประสบการณ์ทำงานในทุกระดับของตำแหน่งพนักงานขายที่บริษัท Mintax และบริษัท P&G ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 ถึงปีพ.ศ. 2540 ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายที่ P&G Turkey คือผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้อำนวยการภูมิภาค Caucasus รับผิดชอบดูแล 3 ประเทศในภูมิภาคดังกล่าว จากประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Mr. Yıldırım ได้ย้ายไปทำงานทางด้านการขายในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท Eti และบริษัท İxir กรรมการผู้จัดการที่ Komili Marketing สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเครือ Hedef และกรรมการผู้จัดการของ Pepsi Bottling Marmara Division ตามด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารที่เครือ Iran Behbahani หลังจากได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือ Hayat ในประเทศแอลจีเรีย Mr. Yıldırım ได้จัดการกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการขายของ Hayat Kimya ในตลาดทั่วโลกในฐานะรองประธานฝ่ายขายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559

VEDAT YILDIRIM

รองประธานฝ่ายขาย

HÜSEYİN OKUR

รองประธานฝ่ายการเงิน

Mr. Hüseyin Okur สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Middle East Technical ในปีพ.ศ. 2541 และสำเร็จปริญญาโทด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัย Koç ในปีพ.ศ. 2551 เริ่มต้นอาชีพการงานในภาคธนาคาร Mr. Okur ทำงานที่ Asya Finans ในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2541 ถึงปีพ.ศ. 2543 ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมการวางแผนและการรายงานที่บริษัท Arcelik-LG ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึงปีพ.ศ. 2551 และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินให้หลายหน่วยงานที่ Yıldız Holding ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Ülker ตลอดเวลาช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึงปีพ.ศ. 2557 Mr. Hüseyin Okur เข้าร่วมทำงานกับ Hayat ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินในประเทศในปีพ.ศ. 2557 Mr. Okur เริ่มดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

HÜSEYİN OKUR

รองประธานฝ่ายการเงิน

HASAN UĞUR

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชีย

Mr. Hasan Uğur เกิดที่เมือง Istanbul ในปีพ.ศ. 2520 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภาควิชาเคมีที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Boğaziçi ในปีพ.ศ. 2544 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัย Sabancı ในปีพ.ศ. 2546 เขาเริ่มต้นอาชีพที่บริษัท Hayat ในตำแหน่งวิศวกรการผลิตและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากดำรงตำแหน่งวิศวกรการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค Istanbul ที่แผนกการจัดซื้อและการนำเข้า และที่โรงงานสุขอนามัยและกระดาษ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสาขาย่อยสำหรับตลาดต่างประเทศในปีพ.ศ. 2551 Mr. Uğur ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศแอลจีเรียช่วงปีพ.ศ. 2554 ถึง ปีพ.ศ. 2557 เเละต่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศอิหร่านช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562 Mr. Hasan Uğur ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการตรวจสอบของบริษัท Hayat Holding ในปีพ.ศ. 2562 หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียของบริษัท Hayat ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

HASAN UĞUR

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชีย

TARIK DEMİRYAKAN

รองประธาน ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อทั่วโลก ฝ่ายอีคอมเมิร์ซและการค้าปลีกระดับโลก ประจำประเทศ อิหร่าน

Mr. Tarık Demiryakan เกิดในปีพ.ศ. 2515 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคนิค Yıldız ในปีพ.ศ. 2537 ตลอดช่วงชีวิตนักศึกษา เขาทำงานเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศตุรกีที่สนามบิน Atatürk ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ถึงปีพ.ศ. 2538 Mr. Demiryakan ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรด้านกระบวนการพลังงาน และวิศวกรด้านการควบคุมที่โรงงาน Gebze ของ P&G ในปีพ.ศ. 2540 ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการขนส่งที่บริษัทเดียวกันอีกด้วย ตลอดช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2552 Mr. Demiryakan ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อ และการผลิตที่บริษัท 3M ประเทศตุรกี ควบคู่กับตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วย ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห่วงโซ่อุปทานที่บริษัท Yıldız Holding รับผิดชอบการบริหารโครงการสำคัญหลายโครงการขององค์กรไปด้วย ในปีพ.ศ. 2556 เขาได้ร่วมงานกับเครือ Hayat Consumer ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโลก Mr. Demiryakan ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ Iran Pars Retail ในปีพ.ศ. 2558 ได้เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ประเทศอิหร่านในปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังคงเป็นหัวหน้าแผนกห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดหาระดับโลก (Global Supply Chain and Global Procurement)

TARIK DEMİRYAKAN

รองประธาน ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อทั่วโลก ฝ่ายอีคอมเมิร์ซและการค้าปลีกระดับโลก ประจำประเทศ อิหร่าน

MUSTAFA TUNCAY

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

Mr. Mustafa Tuncay สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BA) จาก Yıldız Technical University และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก Marmara University ในปี 2007
Mr.Tuncay ได้เริ่มต้นร่วมงานกับ Hayat ในปี 2003 รับผิดชอบตำแหน่งสำคัญส่วนของการขายและการตลาดประเทศแอลจีเรีย บัลแกเรีย แอฟริกา ตะวันออกกลางเป็นระยะเวลา 10 ปี และตั้งแต่ปี 2015 Mr. Mustafa Tuncay ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายส่งออกและผู้จัดการทั่วไปประเทศอิยิปต์ ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ Mr. Mustafa Tuncay จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ตั้งแต่ปี 2023

MUSTAFA TUNCAY

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

ALİ ZEYBEK

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

Mr. Ali Zeybek เกิดที่เมือง Istanbul ในปีพ.ศ. 2493 หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง เขาเคยดำรงมาหลายตำแหน่ง เช่นผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ และวิศวกรขายที่กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตุรกี รวมทั้งในภาคเอกชน และที่ Eximbank ช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 ถึงปีพ.ศ. 2525 อาชีพการงานของเขาได้ขยับต่อเนื่องตามตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่สถาบัน OYAK และในภาคเอกชน Mr. Zeybek ได้ย้ายไปทำงานที่องค์กรการวางแผนของรัฐบาลในปีพ.ศ. 2531 ซึ่งรับหน้าที่บริหารแผนกการวิจัยและส่งเสริมการลงทุน Mr. Ali Zeybek ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่บริษัท Toprak Holding ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 ถึงปีพ.ศ. 2548 ได้เข้าร่วมทำงานให้กับบริษัท Hayat Kimya ในปีพ.ศ. 2548 Mr. Zeybek ได้ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ ผู้ประสานงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ เเละยังเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารอีกด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสคณะกรรมการบริหาร

ALİ ZEYBEK

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร