TR

Dil Seçin

HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Mahir İz Cad. No:25 Altunizade, Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim Hayat Kimya San A.Ş. (“Hayat Kimya” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
İşlenen Kişisel Veriler
 • Memnuniyet, şikayet, soru ve önerileriniz için bizimle iletişime geçmeniz halinde isim, soy isim, e-posta, telefon numarası, fotoğraf verileriniz;
 • İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerez vasıtasıyla edindiğimiz IP adresi ve tarayıcı bilgisi;
 • Hayat Kimya tesislerimizi, fabrikalarımızı ve ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, ad soyad, kimlik numarası, imza, e-posta, telefon numarası, araç plakası ve kamera kayıtları görüntüleriniz;
 • Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımıza katılmanız halinde kimlik ve görsel/işitsel verileriniz;
 • Hayat Kimya’ya iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz.
 • Hayat Ethics Etik İhlal Bildirim Hattı’na başvurmanız halinde paylaştığınız kimlik, iletişim verileriniz;
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Hayat Kimya ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetimler Ve Etik İnceleme Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Talep /Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon veya başvuru formları aracılığıyla ve fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5,6,8 ve 9. madde hükümlerinde sayılan otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel veriler Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlar ile iş ortaklarımıza ve bulut teknolojisi çerçevesinde iş ortaklarımızın yurtdışında bulunan sunucularına aktarılabilmektedir.
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi www.hayat.com.tr web sitesinde bulunan KVKK Başvuru Formu dilekçesi ile Mahir İz Cad. No:25 (34662) Altunizade, Üsküdar / İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ"in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hayatkvkk@hayat.com.tr adresine iletebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VERİ SAHİBİ TALEP FORMU
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu (‘Form’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında veri sahiplerinin, Hayat Kimya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında da belirtilen haklarını kullanmak amacıyla yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla Hayat Kimya tarafından oluşturulmuştur.
Veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere Hayat Kimya’ya başvuru yapmak istemesi durumunda işbu Formun, eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden birinin aracılığıyla Hayat Kimya’ya ulaştırılması gerekmektedir:
 1. Kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Hayat Kimya Genel Müdürlüğüne veya şubelerine (bölge müdürlüklerine) bizzat başvuru yapılmalı ve Form bu başvuru esnasında imzalanmalıdır.
 2. Form, noter kanalı ile Hayat Kimya Sanayi A.Ş. Mahir İz Cad. No:25 (34662)
  Altunizade, Üsküdar / İstanbul
 3. Form, hayatkimya.maliisler@hs03.kep.tr adresine veri sahibine ait KEP vasıtasıyla iletilmelidir
1.      Veri Sahibine Yönelik Bilgiler
Lütfen başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla talep edilen bilgileri temin ediniz.
Ad ve Soyad
:
 
TC Kimlik Numarası
:
 
Adres
:
 
Telefon Numarası
:
 
E-posta
:
 
Lütfen aşağıda belirtilenlerden Hayat Kimya ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan müdürlük veyahut ta şube bilgisini detaylandırınız.
Müşteri
 
Çalışan
 
Çalışan Adayı
 
Tedarikçi
 
Acente
 
Ziyaretçi
 
Diğer (………………………………………………………………………………………………………)
 
2.      Veri Sahibinin Talebine Yönelik Bilgiler
Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki listeden işaretleyiniz.
Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 
Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum.
 
Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.
 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.
 
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.
 
Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.
 
Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.
 
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
 
Yukarıdaki listede yaptığınız işaretlemeye istinaden ek bilgi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki serbest metin alanını kullanınız.
3.      Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler
Hayat Kimya talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracak olup, 1. Bölümde sağladığınız adres ve e-posta bilgilerine istinaden postalama yoluyla veyahut ta dijital ortam aracılığıyla geri dönüş sağlayacaktır. Geri dönüşün sağlanacağı bu kanallar arasından özel bir tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz.
Geri dönüşün posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.
Geri dönüşün e-posta kanalıyla yapılmasını istiyorum.
Talebin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Hayat Kimya İşbu Form’ da belirttiğiniz başvuruyu sonuçlandırabilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
BEYAN
İşbu Form’ da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.
Veri Sahibinin Adı ve Soyadı
:
 
Veri Sahibinin İmzası
Tarih
: