VI

Chọn ngôn ngữ

Thông báo về quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam ,("Hayat Kimya" hoặc "Công ty") sẽ kiểm soát dữ liệu cá nhân được gửi qua trang web này hoặc được thu thập theo những cách khác. Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ khách hàng truy cập vào trang web và cơ sở của chúng tôi.
1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi hoạt động của chúng tôi được nêu dưới đây:
  • Tên, họ, thông tin liên lạc của bạn: Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn về khiếu nại của bạn và khi bạn tham gia khảo sát sự hài lòng của khách hàng;
  • Địa chỉ IP và thông tin trình duyệt: Chúng tôi có được những dữ liệu này thông qua cookie cho mục đích tiến hành các quy trình bảo mật thông tin, kiểm toán và cải thiện trải nghiệm người dùng;
  • Dữ liệu liên lạc và thời gian: Khi bạn truy cập các trang web và cơ sở Hayat, chúng tôi xử lý thông tin để đảm bảo an ninh vật lý của người dùng và quản lý việc truy cập của bạn;
  • Nhận dạng, truyền thông và dữ liệu âm thanh/hình ảnh: Nếu bạn tham gia vào các chiến dịch của Công ty, các dự án trách nhiệm xã hội và các tổ chức khác nhau, chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn với mục đích quảng bá, quảng cáo các hoạt động này.
  • Dữ liệu đơn xin việc: Chúng tôi thu thập thông tin về chi tiết về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử việc làm của bạn và các dữ liệu liên quan khác khi bạn nộp đơn xin việc hoặc thực tập cho Hayat, với mục đích đánh giá đơn đăng ký và tiến hành các quy trình nhân sự có liên quan;
  • Tên, họ, dữ liệu liên lạc: Nếu bạn thông báo có liên quan đến vấn đề Nguyên tắc Đạo đức của Hayat, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và các tài liệu bạn đã gửi để điều tra tiến hành thông báo có liên quan.
2. Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân và cơ sở hợp pháp của nó
Dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua các nguồn điện tử (trang web, hợp đồng khác nhau, ứng dụng di động, e-mail, điện thoại hoặc mẫu đơn, v.v.) hoặc các tài liệu bằng văn bản, được xử lý, một cách hạn chế và tương xứng, như một phần của việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi, hoặc trong phạm vi lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được lưu trữ cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan và nghĩa vụ pháp lý.
3. Chuyển dữ liệu cá nhân
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nền tảng ứng dụng việc làm khi bạn nộp đơn xin việc/ thực tập thông qua các nền tảng này. Tùy theo tính chất của hoạt động, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các công ty nhóm, chi nhánh Hayat và đối tác kinh doanh phù hợp với mục đích xử lý phù hợp.
4. Quyền của chủ thể dữ liệu
Bạn có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể:
  • Truy cập và lấy bản sao dữ liệu cá nhân của bạn,
  • Yêu cầu thông tin về việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba,
  • Yêu cầu Hayat thay đổi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ,
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn,
5. Thông tin liên hệ
Nếu bạn có một câu hỏi liên quan đến các quyền hợp pháp của bạn, xin vui lòng gửi e-mail của bạn đến hien.nguyen@hayat.vn