BG

Изберете език

Подход за устойчивост

Икономическите резултати, качеството и безопасността на продуктите, иновациите и НИРД, както и здравословните и безопасни условия на труд представляват основни приоритети на нашия глобален подход за устойчивост, който подкрепя визията ни за осигуряване на ползи за поколенията.
Докато разнообразяваме продуктите си в светлината на потребителските нужди и очаквания, за да гарантираме непрекъснатостта на нашия финансов и оперативен успех и да продължим устойчивия си растеж, ние не спираме да инвестираме в Турция и по света. Подкрепяме местната заетост чрез продажби и маркетинг или инвестиции в съоръжения в страните, в които оперираме, и добавяме стойност към икономическото развитие, фокусирайки се върху дейности, които ще направят успеха на нашите марки постоянен. Осъществяваме дейностите си, базирайки се на ефективността, от избора на суровини и опаковки до производствените технологии и разширяваме системите, които ще подобрят ефективността ни.

Прегледайте нашите доклади за устойчивост

КАЧЕСТВО

От първия ден на създаването си оперираме, фокусирайки се върху високо качество и иновации, и днес доставяме нашите марки създадени в Турция до милиони домове в повече от 100 страни. Вярвайки, че всеки има право на достъп до качествени и безопасни продукти, ние предлагаме същото високо качество на нашите потребители във всички държави, където оперираме.
В основата на нашата „Качествена визия“ лежи непрекъснатото осигуряване на висококачествени продукти и услуги, които винаги и навсякъде първи идват на ум, в съответствие с очакванията на клиентите и потребителите, и в рамките на устойчиви разходи за компанията ни. Докато правим това, непрекъснато се стремим да работим с висока ефективност, да минимизираме загубите си и да намалим въздействието си върху околната среда, като разработваме системи, които ще позволят подобряването на нашите продукти и производствени и сервизни ни процеси.

Прегледайте нашата глобална политика за качество

ИНОВАЦИИ И НИРД

Ние виждаме иновациите и НИРД като крайъгълните камъни на устойчивото бъдеще. Поради тази причина създадохме първия и най-изчерпателен НИРД център в нашата индустрия в Турция. Ние пренасяме идеите, продуктите и технологиите, които разработваме в нашия награден НИРД център от Турция в целия свят.
We keep the different consumer needs and expectations in different geographies at the heart of our innovative approach. We attach importance to understanding our consumers and following the trends in the world at all times in order to develop and offer products that suit their needs. As a company competing with both local manufacturers and international manufacturers in the global arena, we take the culture of innovation to all areas of our business with a comprehensive understanding of R&D, from products to packaging, and from processes that increase efficiency to environment friendly technologies.
Награда за най-добър НИРД център в индустрията (2015)
101 изследователи: 17 с докторска степен и 25 с магистърска степен
63-тата компания на Турция с най-много инвестиции в НИРД
Повече от 50 заявки за патент
26 TUBITAK проекта, 3 проекта за Европейския съюз
800 подробни проучвания, проведени с 55 000 потребители (2019)
Награди за най-иновативна марка на годината (2018, 2019)

HAYAT СИСТЕМА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

С „HAYAT сисиема за усъвършенстване“, която се фокусира върху глобално оперативно усъвършенстване, смесваме нашата бизнес култура с най-добрите практики по света и постоянно се стремим да ставаме по-добри в среда, в която всички наши компании се учат и се вдъхновяват една от друга. В този контекст, чрез Системата за предложения и награждаване Kaizen и Програмата за сертифициране Lean 6 Sigma, ние повишаваме нашите стандарти за качество като допринасяме за устойчивостта във всички наши производствени вериги за доставки и НИРД процеси.
С програмата InoSuit, която е индикатор за важността, която отдаваме на сътрудничеството в индустрията и академичните среди, ние оптимизираме целия процес от идеята до създаването на продукта. Докато увеличаваме капацитета на съществуващия си бизнес с изпълнение на проектите за ефективност, ние трансформираме иновативните идеи в иновации на продукти и процеси.
2137 Kaizen предложения
Приблизително 30% увеличение на капацитета с InoSuit

ОКОЛНА СРЕДА

Като институция, функционираща с отговорност към нашата планета, обществото и потребителите, ние изпълняваме своите дейности със съзнанието за отговорност към околната среда. Подкрепяме екологичния си подход, който включва ефективно използване на природните ресурси, управление на отпадъците и намаляване на въздействието на нашите дейности върху околната среда, чрез обучения, разширяващи екологичната осведоменост на нашите служители и доставчици.

Ние сме производителят на санитарна хартия с най-малко консумация на вода в Турция и 3-тият в Европа.

  • Пестене на повече от 50% от потреблението на подземни води

Водата е един от най-оскъдните ресурси в света, затова ние прилагаме специални инженерни решения за минимизиране на количеството вода, използвано в нашите производствени процеси и за повторното му използване в съответствие с нашите стандарти за качество, така постоянно намаляваме консумацията си на вода.

Ние изчисляваме въглеродния си отпечатък за да наблюдаваме преките и косвените ефекти на нашите дейности върху изменението на климата и да направим необходимите подобрения.

  • 1% намаление на емисиите на парникови газове от обхват 1 и обхват 2 между 2017-2019 г.

Осъществяваме проекти, които повишават ефективността на нашите операции, в допълнение към намаляването на нашите емисии на парникови газове и енергията, използвана за единица продукция.

Стремим се да бъдем най-енергийно ефективният производител в нашата индустрия, чрез подобрения на енергийната ефективност във всички процеси.

  • Първата компания в Турция със сертификат за Система за енергийно управление ISO 50001

  • Средно 80% енергийна ефективност при производство в световен мащаб

80
С тази цел ние ръководим дейности посочвани за пример в нашия сектор и осигуряваме средно 80% енергийна ефективност, като произвеждаме електроенергия, енергия за отопление и охлаждане, необходима в нашите шест производствени кампуса в пет държави с технология за комбинирано производство.

Благодарение на подхода ни за управление на отпадъците, който подкрепя кръговата икономика, ние осигуряваме намаляване на твърдите отпадъци, тяхното отделяне, изхвърлянето им в съответствие със законовите изисквания и възвръщането им, доколкото е възможно, в източници.

  • 100% възвръщаемост от нетъкани и гъвкави отпадъци от опаковки

  • Производство на брезент за логистични нужди от отпадъци от пластмасово фолио

Ние пречистваме и изхвърляме отпадъчни води в съответствие със законовите изисквания чрез нашите системи за химическо и биологично пречистване във всичките ни производствени съоръжения.

ЗБУТ

Ние в Hayat считаме, че нашият човешки капитал е най-важният елемент на устойчивото ни бъдеще. Възприемаме нашата работна сила от 9 000 души, които носят качеството и иновациите на Hayat до милиони домове в повече от 100 страни, като най-важния градивен елемент на нашия успех. Като глобална компания, нашите служители от различни култури са най-голямото ни богатство. Ние осигуряваме равни възможности с нашата политика за човешки ресурси, която подкрепя многообразието и приобщаването, и се ангажираме да предоставим справедлива, безопасна и здравословна работна среда за всички наши служители по света.
За да запазим здравето и безопасността на нашите служители, ние разчитаме на световно приетите стандарти, както и на законовите изисквания, и нашата Политика за опазване на околната среда и здравето и безопасността на труда, която е част от културата на HAYAT. В този контекст с проактивен подход, фокусиран върху предотвратяването на опасни ситуации и трудови злополуки, предварително идентифицираме източниците на риск на всички наши локации, предприемаме коригиращи и превантивни действия и подкрепяме здравето на труда с обстойни обучения.

Прегледайте нашата Политика за опазване на околната среда и Политика на здравословни и безопасни условия на труд

Общо 14 476 човекочаса на обучение по ЗБУТ на всички наши локации през 2019г.

ПРИНОС КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Нашите задължения към обществото не се ограничават до качеството и достъпността на продуктите и услугите ни. В допълнение към това, да вършим работата си по най-добрия начин, ние смятаме добавянето на стойност за обществото за основна отговорност. В допълнение към нашите социални инвестиционни проекти за здравето на майките и бебетата, ние протягаме ръка на обществото и средата, в която живеем, с корпоративната ни доброволческа програма Hayat доброволци и в този контекст си сътрудничим с различни неправителствени организации.
Обучение на 5000 майки и 350 акушерки и медицински сестри от Molfix
250 тона дарения на продукти, като част от борбата срещу коронавируса
Седем проекта за социална отговорност с близо 200 доброволци от Hayat

ЕТИКА И СЪОБРАЗНОСТ

Ние приемаме честността, почтеността, справедливостта и зачитането на правата като наши основни принципи във всички наши дейности. В допълнение към спазването на законите на страните, в които работим, считаме за изискване на нашата бизнес култура да се отнасяме с уважение към хората, околната среда, обществото, традициите и законодателството. Правилата на бизнес етиката, които възприемаме като основни ценности, определят поведенческите стандарти на всички наши служители и заинтересовани страни и ни насочват в поддържането на справедливи и честни взаимоотношения.